Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James 1984