Strobilotoma typhaecornis

Morfologia de Strobilotoma typhaecornis

 © Valter Jacinto