Stigmatomyces rugosus Thaxter, 1901

Fungo

Morfologia de Stigmatomyces rugosus

Fungo em Psilopa nitidula © Rui Andrade
Fungo em Psilopa nitidula