Stigmatomyces ephydrae L. Mercier & R. Poiss. 1927