Stenobothrus festivus Bolivar, 1887

Gafanhoto

Morfologia de Stenobothrus festivus

 © Frank Pennekamp - TAGIS

Distribuição de Stenobothrus festivus em Portugal