Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek. 1975