Sinonímias de Salicornia procumbens

Salicornia dolichostachya, Salicornia fragilis

Morfologia de Salicornia procumbens

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto