Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860

Escaravelho

Morfologia de Rhagonycha nigriventris

 © João Coelho