Pterotmetus dimidiatus

Morfologia de Pterotmetus dimidiatus

 © João Coelho
 © João Coelho