Platycorypha nigrivirga Burckhardt, 1987

Distribuição de Platycorypha nigrivirga em Portugal