Pirata tenuitarsis Simon, 1876

Morfologia de Pirata tenuitarsis

 © Luis Guilherme Sousa
 © Jeanne Tierno

Distribuição de Pirata tenuitarsis em Portugal