Peirates strepitans

Morfologia de Peirates strepitans

 © Carlos M. Silva