Osmia tricornis Latreille, 1811

Morfologia de Osmia tricornis

 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto
 © Valter Jacinto