Hydrolagus lusitanicus Moura, Figueiredo, Bordalo-Machado, Almeida & Gordo, 2005

Quimera-lusitana

Distribuição de Hydrolagus lusitanicus em Portugal