Euphydryas desfontainii

Fritilária-mediterrânica

Morfologia de Euphydryas desfontainii

Imago © Eduardo Marabuto
Imago