Distolomyces forficulae (T. Majewski) I.I. Tav. 1985