Culiseta longiareolata Macquart, 1838

Morfologia de Culiseta longiareolata

 © Emídio Machado
 © Emídio Machado
 © Emídio Machado
 © Emídio Machado
 © Emídio Machado
 © Emídio Machado
 © Emídio Machado

Distribuição de Culiseta longiareolata em Portugal