Conocybe pulchella (Velenovský) Hausknecht & Svrcek