Chondrostoma polylepis Steindachner, 1864

Distribuição de Chondrostoma polylepis em Portugal