Morfologia de Biston strataria

 © Pedro Pires 2012