Aureoboletus moravicus (Vaček) Klofac

Boleto

Sinonímias de Aureoboletus moravicus

Boletus leonis, Boletus moravicus, Xerocomus boudieri, Xerocomus leonis, Xerocomus moravicus