Anacyclus radiatus Loiseleur

pão-posto

Outros Nomes Comuns: pão-bem-posto, pimposto, pimposto-branco

Distribuição de Anacyclus radiatus em Portugal