Anacyclus clavatus (Desfontaines) Persoon

pão-posto

Outros Nomes Comuns: pimposto, pimposto-branco

Sinonímias de Anacyclus clavatus

Anacyclus tomentosus

Distribuição de Anacyclus clavatus em Portugal