Aleochara albopila (Mulsant & Rey,1852)

Escaravelho